Ефективність влади і навіть кандидата в депутати можна визначити

"Застосування моделі оцінки якості владного менеджменту дасть можливість громаді обирати ефективну владу та наблизить Україну до європейських стандартів управління" - переконаний молодий науковець, автор оригінальної просторової графоаналітичної моделі комплексного менеджменту якості Святослав Кісь.

 

 

Очевидно, що в більшості випадків низька ефективність і неконкурентоспроможність діяльності організації (підприємства, громадської організації чи партії, міської ради чи апарату чиновників) є відображенням нераціонального керівництва. Виходячи з цього ... запропоновано рівень менеджменту суб'єктів господарювання оцінювати через призму якості трьох компонентів, які характеризують функціонування організації в цілому:
• якість управлінського персоналу
• якість виконавчого персоналу; 
• якість процесів, технологій і засобів, що використовуються організацією.
В даній моделі, в основу якої покладено відомі 14 постулатів якості Е. Демінга, якість управлінського персоналу вказує на ефективно задіяний потенціал суб’єкту управління, а два наступні показники вказують, по суті, на задіяний потенціал об’єкту управління, формування і розкриття якого відбувається внаслідок управлінського впливу. Трикомпонентна модель оцінки функціонування організації дозволяє комплексно підійти до показника якості системи менеджменту, адже охоплює суб’єкт і об’єкт управління. 
Основною складовою частиною будь-якої організації є її операційна система. Зв’язок класичних елементів операційної системи та компонентів моделі оцінки функціонування організації підтверджує релевантність обраної моделі для оцінки рівня менеджменту організації, при чому негативні прояви в елементах операційної системи автоматично сигналізують про неефективне управління аналізованими елементами. Розгляд запропонованої моделі також дозволяє виявити проблеми взаємодії між суб’єктом та об’єктами управління в організації.
Використання трикомпонентної моделі оцінки функціонування організації з метою визначення рівня менеджменту досліджуваного суб’єкту господарювання пов’язане із введенням, поряд із оцінками компонентів, певного результуючого показника функціонування організаційного утворення, а, отже, і якості менеджменту.
Найбільшою наочністю та гнучкістю для роботи з трикомпонентними моделями володіє просторова графічна форма представлення на основі Декартової трьохосьової системи координат із використанням векторів та виділенням просторових областей. Підготовка запропонованої моделі до просторового відображення передбачає введення трьох векторів якості, що відкладаються по відповідним координатним осям і вказують на рівень компонентів моделі, та результуючого вектору якості, координатами якого виступають довжини компонентних векторів:
• вектор якості управлінського персоналу;
• вектор якості виконавчого персоналу; 
• вектор якості процесів, технологій і обладнання;
• результуючий вектор якості.
З метою деталізації і підвищення об’єктивності оцінок, для кожного компоненту моделі якості пропонується використати 15 оціночних характеристик, які можуть обиратися відповідно до специфіки об’єкту дослідження, що забезпечить водночас гнучкість та детальність моделі. Оцінка кожної з 15 характеристик проводиться довільною кількістю експертів за 5-ти бальною шкалою: "дуже низька”(1), "низька"(2), "середня"(3), "висока"(4), "дуже висока"(5). Результуючого бал (q) кожної оціночної характеристики є середнім арифметичним оцінок експертів. Унаочненням формування компонентних векторів якості управління, виконання та технологій  є векторний ланцюг.
Чим вища якість менеджменту, тим більше значення коефіцієнту наближатиметься до 1.
Таким чином, запропонована модель дослідження якості менеджменту через ефективність діяльності організації відповідає вимогам комплексності, гнучкості, детальності та практичності. Одержані коефіцієнти за компонентними векторами якості управлінського, виконавчого персоналу та використовуваних технологій, поряд із посегментним розглядом їх формування, дозволяють оцінити відповідні напрямки, провести порівняння показників у динаміці та більш глибоко проаналізувати кожну складову оціночних факторів. Коефіцієнт якості менеджменту дає комплексну оцінку організації, а положення відповідного йому вектора дозволяє розробити базові рекомендації щодо вдосконалення функціонування системи менеджменту та характеру її впливу на об’єкт управління. Модель оцінювання ефективності функціонування організації та якості менеджменту, з огляду на трьохкомпонентну структуру, впроваджується із застосуванням інформаційних технологій, а саме: поєднання використання стандартних офісних пакетів програм на етапі збору та узгодження оцінок експертів та спеціального програмного забезпечення для розрахунку коефіцієнтів, графічної інтерпретації моделі на площині та у просторі з розробкою базових рекомендації. Використання обчислювальних та графічних можливостей комп’ютерної техніки створює передумови широкого застосування моделі та використання вихідної графічної, текстової та числової інформації при розробці рекомендацій, проектів вдосконалення управління та реінжинірингу, бізнес-планів, виборчих програм, програм розвитку територіальних громад тощо.

Використання представленої моделі в практиці управління організаціями дозволить в оперативному режимі здійснювати оцінку стану якості їх діяльності  та отримувати певні рекомендації з формування управлінських рішень і заходів, спрямованих на його покращання. Цю модель, як ноу-хау, можна використати для оцінки ефективності не лише підприємства, заводу, бізнесу, вона універсальна і тому може успішно проаналізувати навіть конкретного кандидата в депутати, а не лише передвиборчий блок чи діючу владу. Набір коефіцієнтів і модельних характеристик можна збільшувати, що дасть можливість з набагато більшою ймовірністі розрахувати успіх організації в майбутньому, і крім того чітко окреслити напрямки роботи для покращення її менеджменту.